نکات مهم ثبت نام :

 • هر ترم بزرگسال شامل 16 جلسه (٣ جلسه در هر هفته) می باشد که در روزهای زوج یا فرد برگزار می گردد.

 • هر ترم خردسال و نوجوان 20 جلسه (2 جلسه در هر هفته) می باشد که در روزهای زوج یا فرد برگزار می گردد.

 • حداقل نمره قبولی 75  از ١٠٠ می باشد.

 • در هر جلسه غیبت یک نمره کسر می گردد و حداکثر غیبت مجاز ٤ جلسه در طول ترم می باشد. بنابراین زبان آموزانی که غیبت بیش‌ از حدمجاز داشته باشند از شرکت در آزمون نهایی محروم و در پایان ترم برای ایشان مردودی اعلام می گردد.

 • با توجه به اهمیت و تاثیر متوالی دوره های آموزش زبان‌ انگلیسی‌،‌ مدت مرخصی قانونی هر‌ دوره برای زبان آموز فقط یک ترم می باشد ‌و در‌صوت عدم مراجعه به موقع، جهت‌ ادامه‌تحصیل‌،‌ موسسه با‌ انجام تست ورودی توانایی زبان آموز را مجدداً ارزشیابی و تعیین می نماید.

 • در رابطه با دوره های کودکان و نوجوانان اولیای محترم می بایست‌ با هماهنگی موسسه و استاد مربوطه روند آموزش فرزندانشان را با جدیت پی گیری نمایند.

 • پس از ثبت نام، انصراف از شرکت در کلاسها تا ‌٤٨ ‌ساعت‌ قبل‌از شروع ترم با‌کسر %٢٠ از مبلغ کل‌شهریه امکان‌ پذیر می باشد. توجه داشته باشید که بعد از شروع ترم به هیچ وجه شهریه پرداختی مسترد نمی شود.

 

شرایط و مقررات مربوط به مرخصی زبان آموزان

 • مرخصی زبان آموزان به حالتی اطلاق می گردد که در ترم های متوالی، ترمی را در موسسه ثبت نام ننماید و بین ترم های تحصیلی زبان آموز فاصله ایجاد شود (حداکثر مرخصی و یا فاصله مجاز بین ترم ها جهت هر دوره فقط یک ترم می باشد البته به استثناء ترم تابستان یک و تابستان دو)
 • زبان آموزان در هر دوره فقط می توانند از یک ترم مرخصی استفاده نمایند و در صورت عدم مراجعه به موقع جهت ادامه تحصیل، موسسه با انجام تست ورودی توانائی زبان آموز را مجددا سطح بندی مینماید.
 • حداکثر مرخصی و یا فاصله مجاز بین ترم ها 1 ترم تحصیلی می باشد ، به استثناء ترم های تابستان 1 و تابستان 2

 

 • توجه: در صورت مرخصی، زبان آموز برای ثبت نام دوباره نیاز به تعیین سطح دارد.

 
بازگشت به بالا