گواهینامه دوره دوم مجیک فونیکس

 

 

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics، طراحی شده است و به

زبان آموزانی که کتابهای چهارم، پنجم و ششم دوره آموزشی مجیک فونیکس،

را گذرانده اند، اعطا می گردد.

درخواست چاپ گواهینامه برای این دوره

 

گواهینامه دوره اول مجیک فونیکس

 

 

 

این گواهینامه صرفا برای دوره آموزشی  Magic Phonics، طراحی شده و به زبان آموزانی که کتابهای اول، دوم وسوم دوره آموزشی مجیک فونیکس، را گذرانده اند، اعطا می گردد.

درخواست چاپ گواهینامه برای این دوره

 
گواهینامه کودکان

 

 

این گواهینامه ویژه کودکان سنین، دبستان و پیش دبستان می باشد که کتابهای زیر را با موفقیت به پایان رسانده اند:

 

 

گواهینامه کودکان

        نام کتاب

مقطع

  Backpack

Starter, 1, 2, 3

Pockets

1, 2, 3

 

 

گواهینامه نقره ای

 

گواهینامه طلایی:
 
به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند، گواهینامهطلایی اعطا خواهد شد:
 

 

 

 

گواهینامه نقره ای

نام کتاب

مقطع

Backpack

کتاب 4 و 5

Hey There

A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B1

Top Notch

Fundamentals, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B

Total English

Starter, elementary, pre-intermediate, Intermediate

 

 

گواهینامه طلایی

 

گواهینامه طلایی:

به زبان آموزانی که مقاطع زیر را با موفقیت به اتمام رسانده اند، و از طریق موسسه به ما اعلام شده اند،گواهینامه طلایی اعطا خواهد شد:

 

 

گواهینامه های طلایی

نام کتاب

مقطع

Backpack

پایان کتاب 6

Hey There

پایان کتاب 4

Summit

1A, 1B, 2A, 2B

Total English

Upper Intermediate

 

درخواست چاپ گواهینامه برای این دوره
بازگشت به بالا