اجرای دسته جمعی زبان آموزان دوره BACKAPCK زبان گستر وسط زبان آموزان ناصر عطایی فرد- ابولفضل عطایی فر -نوید صامت - فرزین پژوهان مهر - معین توانگر - سبحان سعید نژاد -امیر حسین دهقان 

 

 
بازگشت به بالا