معرفی کردن خود به انگلیسی توسط ابوالفضل عطایی فر 

|امورشگاه زبان گستر یزد| تحت لیسانس نماینده رسمی پیرسون لانگمن 

برگزاری دوره های مکالمه ویژه خردسالان- کودکان و نوجوانان و بزرگسالان 

 
بازگشت به بالا