انیشتین

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند

اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌کند

A clever person solves a problem
But a Wise one prevents facing it

Albert Einstein

-----------------------------------------------------------------------------------------

دکتر شریعتی

 

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!

دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم.... 

My father chose my name,  and my last name was chosen by my ancestors

 That’s enough, I myself choose my way

 

 Dr. Ali Shariati 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ارد بزرگ

 

بی شرم ترین فرامانروایان آنهایی هستند که

ناکارامدی و اشتباهات خود را به مردم نسبت می دهند

 

The most immodest rulers are those who


attribute their faults and insufficiencies to their people

 

Great Orod

------------------------------------------------------------------------------------

                                                                        

انیشتین

 

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:

ترس،حرص و حماقت.

 

 Three powers rule the world

Horro, Greed and Stupidity

 

  Albert Einstein

------------------------------------------------------------------------------------

 

اریک هافر

 

 وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلند تر فریاد می زنیم

 

We lie loudest when we lie to ourselves

 

 

Eric Hoffer

-----------------------------------------------------------------------------------

ویکتور هوگو

 

 من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد

اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد ....

 

I don't say that you must not fall in love when you first look at someone


 but I believe you must take a look for the second time 

 

 Victor-Marie Hugo

-----------------------------------------------------------------------------------

انیشتین

 

 دستت را برای یک دقیقه روی بخاری بگذار این یک دقیقه برای تو مثل یک ساعت می گذرد

با یک دختر خشگل یک ساعت هم نشین باش این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه می گذرد

و این همان قانون نسبیت است

 

Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour

 Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute

That's Relativit 

 

 Albert Einstein

 
بازگشت به بالا